صبح اميد

هر روز صبح براي همه ما آغازي ست كه پايانش را در پايان اتفاقات آن روز شايد بدانيم و شايد هم آن روز همان روزي ست كه پايانش پايان عمر ماست

0 comments: